Cre8tomove is er om mensen en organisaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. Een kijkje bij de projecten laat zien dat ik dat in verschillende hoedanigheden doe. • • • lees meer

Privacyverklaring Cre8tomove

Deze verklaring is van toepassing op alle door Cre8tomove geleverde diensten.

Cre8tomove, gevestigd te Didam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens

Cre8tomove verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Cre8tomove van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Cre8tomove in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Cre8tomove verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Doeleinden

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Cre8tomove, dan wil Cre8tomove u goed van dienst zijn. Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van diensten.
 • Om diensten te leveren.
 • Als Cre8tomove hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Cre8tomove. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Cre8tomove. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Cre8tomove kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wet- en regelgeving

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Cre8tomove gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Cre8tomove zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Opslag gegevens

Cre8tomove bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking van gegevens aan derden

Cre8tomove verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bezoek aan de website

Wanneer u een contactformulier op de website van Cre8tomove invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Cre8tomove toestuurt samen met de technische kenmerken bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in het e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

De website gebruikt cookies die nodig zijn voor statistische doeleinden en worden opgeslagen voor het gebruik van de Instagram plugin, waarmee mijn laatste Instagram-bericht zichtbaar is op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij Cre8tomove bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@cre8tomove.nl.

Beveiliging

Iedere persoon die bij Cre8tomove toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Cre8tomove gebruik maakt van de diensten van derden, zal Cre8tomove in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Cre8tomove u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@cre8tomove.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@cre8tomove.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 21 mei 2018